Jak požádat o službu osobní asistence 

Zájemci o osobní asistenci nebo jeho rodinní příslušníci mohou pro prvotní kontakt využít:


 • telefonického, (773 58 77 58)

 • písemného, (5. května 251, 381 01 Český Krumlov)

 • e-mailového (bartova@latran.cz)

 • či osobního kontaktu s vedoucí služby osobní asistence (Urbinská 187, Český Krumlov)


 Na základě prvotního kontaktu je sjednáno první setkání, a to buď v prostorách služby, nebo na jiném místě (nejčastěji v domácnosti zájemce). Na tomto setkání je zájemce informován o podmínkách, rozsahu, ceně, pravidlech služby osobní asistence. V rámci této schůzky dochází k vyjasňování zakázky – jako představu má uživatel, jaké jsou jeho potřeby a oproti tomu, co může nabídnout poskytovatel.


 

Snahou je úvodní rozhovor vést v bezpečné a důvěryhodné atmosféře. Pokud zájem trvá, je zájemci předán, případně společně vyplněn, formulář „Dotazník pro zájemce o službu“, který je chápán jako oficiální žádost o vedení zájemce o službu. Podáním této žádosti nastává přípravná fáze služby - etapa hledání a výběru vhodného osobního asistenta – toto období v závislosti na personálním stavu poskytovatele může trvat různou dobu (od 1 do 8 týdnů).


 

V této přípravné době se taktéž zjišťují od zájemce/uživatele další důležité informace, především:


 • co si zájemce/uživatel od služby slibuje, k čemu má služba směřovat – definuje osobní cíle, čeho může zájemce dosáhnout právě využíváním osobní asistence. Cíle se samozřejmě mohou kdykoliv změnit a jsou v průběhu služby přehodnocovány.

 • možné rizikové situace, k nimž může během poskytování služby dojít a jejich způsoby řešení, používání kompenzačních pomůcek, speciální vybavení domácnosti, …

 • další podrobné informace o zájemci/uživateli: zdravotní stav, pobírání příspěvku na péči,…

   

  Tyto informace se vyplňují v následujících formulářích, které jsou závazné pro všechny uživatele služby:

 • Základní informace o uživateli

 • Prevence rizik

 • Individuální plán

   

  Informace z těchto formulářů jsou podkladem pro přípravu smlouvy o poskytování služby osobní asistence.

   

  Každý uživatel uvede ve formuláři „Základní informace o uživateli“ alespoň dvě osoby, tzv. kontaktní, kterým je organizace ICOS Český Krumlov oprávněna jednat v případě, že hrozí nebezpečí, že je klient v ohrožení života nebo zdraví. Kontaktní osoby jsou oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky (vč. převzetí poplatku) v situaci, kdy je klient náhle hospitalizován, nebo je ukončeno poskytování služby a klient nemůže tyto náležitost vyřídit osobně.

     ODMÍTNOUT ZÁJEMCE SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE JE MOŽNO POUZE:


  • v případě, že organizace neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
  • organizace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí osobní asistence, o kterou zájemce žádá,
  • zájemce nesplňuje rozhodující kritéria pro cílovou skupinu uživatelů poskytované osobní asistence,

  • zdravotní a psychický stav žadatele vylučuje poskytování osobní asistence (akutní bacilonosič, agresivita, neschopnost přijetí pomoci jinou fyzickou osobou …)
  • zájemce nedá souhlas se zpracováním osobních údajů

  • zájemce v předchozích 6 měsících hrubě porušil povinnosti jako uživatel služby

  • zájemce odmítá uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby
   Kalendář akcí ICOSu:
   Září 2021
      1  4  5 
    8  9  12 
    15  18  19 
    22  25  26 
      
   Kontakty ICOSu
   ICOS Český Krumlov, o.p.s.
   ulice 5. května 251
   381 01 Český Krumlov
   telefon: 380 712 202
   e-mail: icos@krumlov.cz
   Podporují nás:

   © 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
   Realizoval: WA.cz