10 LET OSOBNÍ ASISTENCE V KRUMLOVĚ A REGIONU

V roce 2018 slaví Osobní asistence 10 let

Na této stránce zveřejňujeme u této příležitosti v průběhu roku 2018 několik textů. Na podzim se pak uskuteční i koncert pro Osobní asistenci. I o něm uvedeme více zde.

PÁR ČÍSEL K OSOBNÍ ASISTENCI

  • Počet klientů celkem: 128
  • Počet poskytnutých hodin asistence: 73.451 hodin (1 rok má 8.700 h)
  • Věk klientů: nejmladší: 1 rok, nejstarší 99 let
  • Počet obcí regionu, kde byla či je asistence zajišťována: 22
  • Počet automobilů osobní asistence: 5

OSOBNÍ ASISTENCE POMÁHÁ V KRUMLOVĚ JIŽ 10 LET

Osobní asistence je jednou ze služeb, které ve městě a regionu zajišťuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov. Každý rok tým odborných asistentek či asistentů podporuje několik desítek lidí s postižením a seniorů, kteří potřebují pomoc druhého. Od roku 2008 poskytla asistence své služby 128 klientům, některým z nich pomáháme dlouhá léta.

V roce 2008 vstoupil v České republice v platnost zákon o sociálních službách. Tehdy poměrně převratná novinka, která dala zcela nové mantinely poskytování profesionálních sociálních služeb. Osobní asistence byla jedna z poměrně nových služeb, která sice již desetiletí úspěšně fungovala v západním světě, ale u nás první zárodky této služby vznikaly až na konci 20. století

 „V Krumlově tato služba chyběla zcela, respektive město zajišťovalo alespoň asistenci pro několik dětí ve školkách. Tehdy, v roce 2008, však nový zákon přinesl na zajišťování Osobní asistence nové nároky. Ty splňoval ICOS Český Krumlov, proto došlo k dohodě, že ICOS vezme Osobní asistenci pod svá křídla. Zejména ale došlo k dohodě, že se pokusíme službu rozvíjet a zajišťovat postupně v daleko širším rozsahu. A to se, myslím, bezezbytku podařilo“, vzpomíná na začátky Osobní asistence Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov.

Již v prvním roce jsme otevřeli Osobní asistenci i seniorům
Potřebnost služby Osobní asistence se prokázala hned v prvním roce. „Asistenci využívalo v podstatě ihned 21 klientů. Nejdříve zejména děti s nejrůznějšími druhy postižení. Vzhledem k obrovskému zájmu o službu ze strany seniorů či dětí pečujících o své starší rodiče jsme Osobní asistenci ještě v roce 2008 rozšířili i na tuto cílovou skupinu. Dnes tvoří senioři cirka dvě třetiny našich klientů“,  doplňuje Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS, která se o vznik Osobní asistence zasloužila nejvíce a dodnes pomáhá s jejím rozvojem.

Dnes je Osobní asistence pod obecně prospěšnou společností ICOS Český Krumlov jednou z největších asistenčních sociálních služeb v kraji. Pravidelně se Osobní asistence stará až o čtyři desítky klientů. V roce 2018 se nám díky dárcům a podpoře z Evropských fondů podařilo výrazně rozšířit i vozový park, zakoupili jsme dvě nová vozidla. Osobní asistence tak je od tohoto roku opět dostupnější i klientům z odlehlejších částí regionu.  

KAŽDÁ ASISTENCE MÁ SVŮJ SMYSL

Rozhovor s Petrou Dvořákovou, vedoucí Osobní asistence
a Ingrid Jílkovou, výkonnou ředitelkou sociálních služeb ICOS


V čem vidíte největší přínos Osobní asistence?
I.J.: Asistence dává příležitost žít kvalitní a důstojný život člověku, který má z důvodu zdravotního postižení či věku nějaké omezení.
P.D.: A každá asistence má svůj smysl, ať už jde o podporu dětí, nebo starších osob.
U řady dětských klientů asistujeme od jejich předškolních let do dospělosti. Ať jsou pokroky velké či drobné, je to pro nás velké zadostiučinění. Nejednou doprovázíme i klienty v jejich terminálním stupni života a snažíme se o to, aby mohli prožít závěr svého života doma, v prostředí jemu blízkém.

Osobní asistence je sice služba již léta zavedená, přesto možná mnozí přesně neví, kdy a jak je Osobní asistenci možné využívat. Přibližte nám, s čím vším může asistence pomoci?
P.D.: Osobní asistence zahrnuje péči zaměřenou na pomoc při zvládání běžných úkonů, kam se řadí například podávání jídla, pomoc v samostatném pohybu, svlékání či oblékání. Častá je pomoc s osobní hygienou, ale také vzdělávací a aktivizační činnosti. Pomáháme ve školách, domácnosti, při zaměstnání, všude, kde je potřeba. Někteří klienti také využívají asistenci a naše vozidla k odvozu za lékařem nebo do jiných institucí. Asistence pomáhá klientům s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem, roztroušenou sklerózou, ale i při množství dalších omezení.

Službu lze využívat každý den v týdnu v časovém rozmezí od 7h do 19h. Do budoucna chceme časový rozsah služby rozšířit na 24 h denně.

Jak je to se spoluprací Osobní asistence s jinými organizacemi, službami ve městě a regionu
P.D.: Na Českokrumlovsku i Kaplicku působí řada poboček pečovatelské služby, s nimiž spolupracujeme. Jedná se o vzájemné „doplňování se“ obou služeb ku prospěchu klientů. Osobní asistence nezajišťuje například rozvoz obědů, může se ale věnovat časově náročnějším úkonům.
I.J.: Samotná služba osobní asistence vznikla v podstatě ze spolupráce města Český Krumlov a ICOSu. A spolupráce je v podstatě i základem samotné služby. Bez spolupráce klient – pracovník, rodina – pracovník nemůže služba fakticky fungovat, a na to se nabaluje spolupráce s dalšími subjekty, ať jsou to školy, kde poskytujeme asistenci, ale také další „příbuzné“ služby – pečovatelské služby, sociální lůžka v nemocnici, nakonec i pobytové služby typu domů pro seniory, kam někteří naši klienti odcházejí.

Mnozí  klienti však díky asistenci ústavní zařízení využívat nemusejí a mohou zůstávat v domácím prostředí. Nelze také pominout, že spolupracujeme i s městskými úřady, zvláště tehdy, pokud je naším klientem osoba, kterou úřad zastupuje jako opatrovník. 

Z hlediska historie se u nás jedná stále o službu poměrně mladou. Vidíte nějaké systémové problémy či omezení v zajišťování Osobní asistence?
I.J.: Určitě došlo k významnému posunu vpřed, a to jak v oblasti podpory, tak obeznámenosti veřejnosti. Osobní asistence se jako terénní služba dostává do popředí zájmu nejen u klientů, resp. rodin, které službu potřebují, ale i u donorů, kteří se připravují na stárnutí populace a s tím související otázku zajištění odpovídající sociální péče o seniorskou populaci. Z hlediska systému sociálních služeb se již nyní, alespoň u nás v Jihočeském kraji, řadí Osobní asistence mezi prioritní sociální služby.

Určitá omezení však zatím zůstávají – ačkoliv se mzdy/platy v sociální sféře nedávno zvyšovaly, stále je profese osobní asistent (a nejen ona) finančně podhodnocena. Jedná se o náročnou práci, a to nejen fyzicky, která by měla být i adekvátně ohodnocena. Navíc systémově to vede k tomu, že sociální služby jsou mnohde v personálním nedostatku.

Za mě mi také chybí větší osvěta či důraz na využívání příspěvku na péči na nákup sociálních služeb. Stále se příliš často setkáváme s tím, že ačkoliv by klient potřeboval služby využívat ve větším rozsahu, finanční prostředky jsou pro něj limitní. Mnohdy je to dáno sociální situací rodiny, mnohdy mylným přesvědčením, že tento příspěvek je určen na běžné potřeby, případně přesvědčením, že je důležitější ušetřit dětem/vnoučatům.   

Osobní asistence slaví 10 let, lze vysledovat za tu dobu nějaké změny, vývoj, například z hlediska klientů služby?
I.J.: Určitě ke změnám dochází, je to přirozený proces. Nejvýraznější změna souvisí se stárnutím populace. Asistence začínala jako služba pro dětské klienty s postižením. Postupem času přibývá klientů z řad seniorů. V posledních letech je tedy počet dětských a dospělých klientů poměrně stabilní, počet seniorů a zájemců o službu ze strany seniorů či jejich blízkých však stále narůstá. A my se samozřejmě snažíme na tuto poptávku reagovat. Senioři dnes tvoří dvě třetiny našich klientů.

Postupem času se rozšiřuje pestrost klientů, místa kam dojíždíme a také požadavky klientů jsou různorodé. Někteří klienti, respektive jejich rodiny jsou nadšeni tím, co všechno jsme schopni zajistit, pro jiné je to málo. Službu poskytujeme 10 let, a přesto stále přichází nové a nové situace, které vyžadují nový přístup. Ačkoliv se naším klientům snažíme vyjít maximálně vstříc, i my musíme nastavovat pravidla a hranice služby, které nám ukládá zákon i odpovědnost vůči našim zaměstnancům. Jedny z nejproblematičtějších situací ve spolupráci s klientem a jeho rodinou jsou situace, kdy rodina žádá službu pro klienta, který však již není způsobilý podepsat s námi smlouvu a nemá určeného zástupce/opatrovníka – některé rodiny se na nás pak zlobí. My jsme však vázáni zákonem a smlouvu musíme uzavřít se samotným klientem, zároveň nemůžeme podepsat smlouvu s někým, kdo neví, co a proč podepisuje.

Dalším takovým problematickým okruhem je při samotné péči přesun a pomoc lidem se sníženou nebo žádnou hybností – zde musíme chránit zdraví pracovníků a hledat ve spolupráci s rodinou cesty jak toto zajistit, aby pracovníci nebyli vystavováni nepřiměřenému zatížení (např. pomoc rodinného příslušníka, zvedací pomůcky, ad.).
Zároveň nás velice těší, kolik pozitivní zpětné vazby od klientů či jejich blízkých dostáváme.

Automobily Osobní asistence jsou i díky výraznému polepu v ulicích vidět. Dojíždíte i za klienty mimo Krumlov?
P.D.: Ano. Mnozí naši klienti jsou z Krumlova, ale dojíždíme za klienty v celém regionu Český Krumlov i Kaplice. Snažíme se vyjít vstříc i klientům z odlehlejších částí regionu, kde dříve osobní asistence dostupná nebyla, a například pro zaměstnané pečující osoby, byla péče o své blízké mnohdy neřešitelná. Nezřídka také řešíme i potřebu klienta na odvoz například za lékařskými službami i mimo region. Klienty jsme tak dováželi například do rehabilitačního centra Arpida, s nímž úzce také spolupracujeme. Široko daleko jsou také pouze dva poskytovatelé této sociální služby, kteří neúčtují náklady na dopravu za klienty. A my, i díky široké podpoře, patříme mezi ně.

DĚKUJEME VŠEM PODPOROVATELŮM A TÝMU OSOBNÍCH ASISTENTEK ZA JEJICH OBĚTAVOU PRÁCI. Zvláštní poděkování pak patří Haně Čadové, první vedoucí Osobní asistence, která s námi ale přes důchodový věk zůstává stále.

 

Pár slov ředitele

Osobní asistence slaví 10 let. O službě jako takové najdete spoustu informací v textu a rozhovoru výše. Jako ředitel společnosti, která asistenci provozuje, bych ale rád upozornil ještě na jeden důležitý aspekt. Za dobu, kdy asistenci zajišťujeme, jsme poskytli přes 70 tisíc hodin přímé péče (jeden rok má 8.700 hodin). Aby šlo službu Osobní asistence zajišťovat v tomto rozsahu, musel ICOS do města a regionu jen na tuto službu přinést 20,8 milionů korun. A to by nešlo bez celé řady podporovatelů a dárců, k nimž patří i nejrůznější nadace, ale i spousta lidí z řad občanů, včetně řady krumlováků. Jim i celému týmu Osobní asistence patří obrovský dík. Za trvalou podporu Osobní asistence děkujeme také Jihočeskému kraji. A v neposlední řadě i městu Český Krumlov, které sice přispívá na službu cca „jen“ 6% z celkových nákladů, ale podpora města umožňuje držet ceny za službu asistence na jedné z nejnižších úrovní v kraji. A i zato jsme spolu s našimi klienti rádi.
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz